Гората - закрилница и благодат!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Пирдоп
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Пирдоп за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ПИРДОП
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Пирдоп за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Пирдоп за 2022г.
Информация за безвъзмездно предоставяни фиданки от ТП ДГС Пирдоп
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ПИРДОП
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Пирдоп за 2021г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Пирдоп за 2020г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Пирдоп за 2019г.
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Пирдоп за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Пирдоп за 2017г.