Гората - закрилница и благодат!

Горска сертификация

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ПИРДОП”
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС ПИРДОП“ през 2022 г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС ПИРДОП
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС ПИРДОП“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
СПИСЪК на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Пирдоп
ПОЛИТИКА срещу корупция и сродни на нея явления
ПОЛИТИКА за управление на горите 7.1
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територията на ДГС, в които е предвидено ползване на дървесина 2022 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8
АНАЛИЗ на резултатите от проведен мониторинг в ТП ДГС Пирдоп през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екологични и социални външни ефекти от горскостопанската дейност
Оценка на социалното въздействие
Информация за ползването през 2021г. по подотдели и местности
Анализ на резултатите от проведеният мониторинг в ТП ДГС пирдоп
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от горскостопанските дейности
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Пирдоп"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Пирдоп“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Пирдоп
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Пирдоп, в които е планирано да се извършва ползване през 2020г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности