Гората - закрилница и благодат!

Горска сертификация

Оценка на социалното въздействие
Информация за ползването през 2021г. по подотдели и местности
Анализ на резултатите от проведеният мониторинг в ТП ДГС пирдоп
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от горскостопанските дейности
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Пирдоп"
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Пирдоп“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Пирдоп
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Пирдоп, в които е планирано да се извършва ползване през 2020г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности