Гората - закрилница и благодат!

Обявления

На основание заповед № РД-07-401/04.05.2018 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящ се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Пирдоп”.  ОБЯВЛЕНИЕ      На основание заповед № РД-07-401/04.05.2018 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия –  държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящ се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Пирдоп”.        Предмет на търга: ПИ № 018013, в землището на с. Църквище, ЕКАТТЕ 78669, община Златица, област София, с площ 1,709 дка.        Имотът да се ползва само по предназначение (за туристически цели и организиране на пикници сред природата), без право да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица.         Началната годишна наемна цена е в размер на 800,00 (осемстотин) лева без ДДС, определена съгласно заповед № РД 49-85/20.04.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите.        Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Пирдоп” или по банкова сметка в „Централна кооперативна банка” АД: IBAN: BG95 CECB 9790 10G2 8519 00,  BIC: CECBBGSF, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.       Закупуване на тръжна документация в деловодството на ТП „ДГС Пирдоп”, с адрес: гр. Пирдоп, община Пирдоп, област Софийска, ул. “Цар Освободител“ № 85, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.        Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Пирдоп” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.       Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Пирдоп”.                Търгът ще се проведена 16.08.2018 г. от 10:00 часа в сградата на ТП „ДГС Пирдоп”.     В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 07.09.2018 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 9:00 часа до 17.00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.