Гората - закрилница и благодат!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ПИРДОП“

Държавно горско стопанство „Пирдоп” е обособено в настоящите си граници през 1948 г.

Разположено е върху части от Стара планина, Ихтиманска и Същинска Средна гора.

Релефът е типично планински.

Надморската височина варира от 460 до 1610 м.

Речната мрежа е образувана от средното течение на р. Тополница и нейните притоци, които водят началото си от Стара планина и от Средна гора. 

Общата площ на държавните горски територии е 23 023 ха, като около 80% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 87%.

Преобладават широколистните гори от бук, зимен дъб, благун и цер.

Създадените иглолистни култури включват бял бор, черен бор и смърч.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 47 083 куб.м.

На територията на стопанството са разположени три горски разсадника: „Рашко Маджаров“ с площ 74 дка, „Манджерин“ – 72 дка и „Мирково“ – 39 дка. Годишно се залесяват между 100 и 600 дка с цел възстановяване на гори, повредени от биотични и абиотични фактори.

В ТП „ДГС Пирдоп“ са обособени два държавни дивечовъдни участъка: „Копривщица“ с площ 6467 ха и „Пирдоп“ с площ 3051 ха.

Характерни представители на фауната са благороден елен, сърна, дива свиня, заек, вълк, чакал, лисица и дива котка.

Птиците са представени от гривяк, гургулица, полска яребица, пъдпъдък, планински кеклик, черен щъркел и др.

На територията на стопанството попадат редица природни и туристически обекти.

Добре запазени вековни букови гори могат да се видят в защитените местности Въртопа, Барикадите и Невида, както и в поддържания резерват „Богдан“.

С цел опазване на местообитания на застрашени видове птици над с. Петрич е създадена защитената местност Вран камък, от която се разкрива панорамна гледка към Средна гора, Стара планина и Рила.

Останки от дворец на тракийски владетел (тюрзис) са открити в защитената местност Калето-Смиловене в района на Копривщица. 

В близост до с. Църквище има обособено трасе за планинско колоездене, където се провеждат ежегодни мероприятия от любителите на екстремни спортове.

По южните брегове на яз. „Душанци“ е устроен от стопанството свободен къмпинг. 

Адрес: гр. Пирдоп, Област Софийска

бул. „Цар Освободител“ № 85

тел.: 07181/ 51 51

dgspirdop@abv.bg

https://dgs-pirdop.uzdp.bg

Виж още