Гората - закрилница и благодат!

За Нас

Държавно горско стопанство „Пирдоп” е обособено в настоящите си граници през 1948 г.

Разположено е върху части от Стара планина, Ихтиманска и Същинска Средна гора.

Релефът е типично планински.

Надморската височина варира от 460 до 1610 м.

Речната мрежа е образувана от средното течение на р. Тополница и нейните притоци, които водят началото си от Стара планина и от Средна гора. 

Общата площ на държавните горски територии е 23 023 ха, като около 80% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 87%.

Преобладават широколистните гори от бук, зимен дъб, благун и цер.

Създадените иглолистни култури включват бял бор, черен бор и смърч.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 47 083 куб.м.

На територията на стопанството са разположени три горски разсадника: „Рашко Маджаров“ с площ 74 дка, „Манджерин“ – 72 дка и „Мирково“ – 39 дка. Годишно се залесяват между 100 и 600 дка с цел възстановяване на гори, повредени от биотични и абиотични фактори.

В ТП „ДГС Пирдоп“ са обособени два държавни дивечовъдни участъка: „Копривщица“ с площ 6467 ха и „Пирдоп“ с площ 3051 ха.

Характерни представители на фауната са благороден елен, сърна, дива свиня, заек, вълк, чакал, лисица и дива котка.

Птиците са представени от гривяк, гургулица, полска яребица, пъдпъдък, планински кеклик, черен щъркел и др.

На територията на стопанството попадат редица природни и туристически обекти.

Добре запазени вековни букови гори могат да се видят в защитените местности Въртопа, Барикадите и Невида, както и в поддържания резерват „Богдан“.

С цел опазване на местообитания на застрашени видове птици над с. Петрич е създадена защитената местност Вран камък, от която се разкрива панорамна гледка към Средна гора, Стара планина и Рила.

Останки от дворец на тракийски владетел (тюрзис) са открити в защитената местност Калето-Смиловене в района на Копривщица. 

В близост до с. Църквище има обособено трасе за планинско колоездене, където се провеждат ежегодни мероприятия от любителите на екстремни спортове.

По южните брегове на яз. „Душанци“ е устроен от стопанството свободен къмпинг. 

Адрес: гр. Пирдоп, Област Софийска

бул. „Цар Освободител“ № 85

тел.: 07181/ 51 51

dgspirdop@abv.bg

https://dgs-pirdop.uzdp.bg

Галерия