Гората - закрилница и благодат!

Обявления

ИНФОРМАЦИЯ за определените количества дървесина на територията на ТП „ДГС Пирдоп“, които ще се добиват по реда на чл. 111, ал. 2, т. 2 за отоплителен сезон 2023/2024 г.ИНФОРМАЦИЯ
за определените количества дървесина на територията на ТП „ДГС Пирдоп“, които ще се добиват по реда на чл. 111, ал. 2, т. 2 за отоплителен сезон 2023/2024 г.

СПРАВКИ