Гората - закрилница и благодат!

Пресинформации

ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ С ПИЛОТНО ДИСТАНЦИОННО ПРЕДАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИПРЕСИНФОРМАЦИЯ 05/06/2014  Системата е част от стратегията на предприятието за ограничаване на незаконния добив и превоз на дървесина   Югозападното държавно предприятие – Благоевград първо в страната внедрява пилотно дистанционно предаване и отчитане на превозни билети при транспортиране на дървесината, добита в държавните горски територии. Безжичната комуникация позволява регистриране на информацията на мястото на нейното възникване, в момента на товарене на превозното средство с обла дървесина и едновременното й отчитане в администрацията на горското стопанство. По този начин се гарантира пълно проследяване на движението на дървения материал в реално време, като се елиминира вероятността за повторно използване на един превозен билет. Техническите средства на системата включват сега използваните терминали за издаване на превозни билети, доработени с модул за безжична връзка и с мобилен телефон. Системата дава възможност натрупаната в терминалите информация да се препраща автоматично по интернет към локалната компютърна система на съответното горско стопанство. Така се спестяват време и средства за отчитане на терминалите в администрацията на горското стопанство и се засилва контрола върху възможните злоупотреби в горите.  Проектът от няколко месеца се прилага на практика в „ДГС Гърмен”, където вече отчитат и ползите – минимални нарушения в горите, икономия на средства, по-добър контрол и отчетност на работата. От началото на юли системата предстои да заработи и в „ДГС София”. Предвижда се поетапното прилагане на този начин на отчитане във всичките 38 териториални поделения на предприятието. Това ще позволи цялата информация за движението на дървесината да постъпва незабавно в сървъра на централното управление на Югозападното държавно предприятие - Благоевград. Въвеждането на дистанционно отчитане на превозните билети е част от мерките, които ръководният екип на ЮЗДП предприема за ограничаване на незаконния добив и превоз на дървесина. Предстои създаването на контролно мобилно звено и експерименталното въвеждане на пластмасови пластини за маркиране на обли дървени материали.