Гората - закрилница и благодат!

Съобщения до медиите

До всички заинтересовани лица:"До всички заинтересовани лица: КОНКУРС за продажба на стояща дървесина на корен в района на ТП Държавно горско стопанство Пирдоп, обект № 1427с, ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина в Обект № 1430 и Обект № 1431, ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на добита дървесина на прогнозни количества в Обект № 1430-1 и Обект № 1431-1 се отлагат за дата 22.08.2014 г. на основание НУРВИДГТ и ще се проведат в административната сграда на ТП ДГС Пирдоп при наличие на всички законови предпоставки за това."